Я забув пароль Зареєструватись

изменения к Закону Украины “О страховании..... RSS

HONDA Финансы и Страхование

Добавить в Facebook Добавить в Twitter
#1475259»07-11-2012 13:39изменения к Закону Украины “О страховании.....
+0
Друзья, с 5-го ноября 2012г. вступают в силу изменения к Закону Украины “О страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств”." Ряд этих изменений весьма существенны и влияют на интересы пострадавшей стороны. Поэтому давайте рассмотрим их прямо по статьям.


Статья 13. Особливості страхування цивільно-правової відповідальності окремих категорій громадян України
13.2. Розмір страхового платежу за одним внутрішнім договором страхування зменшується на 50 відсотків, за умови, що страхувальником є громадянин України - учасник війни, інвалід II групи, особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесена до I або II категорії, пенсіонер, а забезпечений транспортний засіб має робочий об’єм двигуна до 2500 сантиметрів кубічних включно та належить цьому громадянину на праві власності. Зазначена пільга надається за умови особистого керування таким транспортним засобом будь-якою особою, яка відноситься до згаданих у цьому пункті категорій громадян України, без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів або вантажу.

Комментарий: более точно описаны условия предоставления скидки 50% для льготных категорий граждан. Теперь необходимо, чтобы льготник был владельцем ТС и лично им управлял.

Стаття 16. Використання страхових сертифікатів міжнародної системи автомобільного страхування “Зелена картка”

Виїзд з України до країн - членів міжнародної системи автострахування “Зелена картка” транспортного засобу, зареєстрованого в Україні, у разі відсутності договору міжнародного страхування, укладеного зі страховиком - повним членом МТСБУ і посвідченого відповідним уніфікованим страховим сертифікатом “Зелена картка”, забороняється.

Комментарий: автомобиль, зарегистрированный в Украине, не может пересечь границу Украины без полиса Зеленой карты.

Стаття 18. Дострокове припинення договору страхування з ініціативи страхувальника

18.2. У разі дострокового припинення договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності страховик вилучає страховий поліс та анулює його і за умови відсутності виплат страхового відшкодування за цим договором повертає страхувальнику частку страхового платежу, яка обчислюється пропорційно до періоду страхування, що залишився до закінчення строку дії договору, з утриманням, у передбачених законом випадках, понесених витрат на ведення справи, але не більше 20 відсотків цієї частки.
Якщо відмова страхувальника від договору обумовлена порушенням умов договору страховиком, такий страховик повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі у повному обсязі.

Комментарий: добавлено описание ответственности страховщика в случае нарушения им условий договора. Т.е., если вы прекращаете действие полиса по причине того, что страховая компания нарушает его условия (необоснованный отказ в выплате, несоблюдение сроков выплат и т.д.), она должна вернуть вам полную стоимость этого полиса.
Если вы прекращаете действие полиса по причине, например, продажи автомобиля, страховщик должен вернуть остаток платежа за минусом 20%.


п. 19.2 статьи 19 о прекращении договора страхования при отчуждении ТС удален. Вместо него добавлена статья 201.

Стаття 201. Чинність договору страхування у разі зміни власника забезпеченого транспортного засобу

201.1. У разі зміни власника забезпеченого транспортного засобу договір страхування зберігає чинність до закінчення строку його дії.
201.2. У разі відчуження забезпеченого транспортного засобу права та обов’язки страхувальника переходять до особи, яка прийняла такий транспортний засіб у свою власність.
201.3. У разі смерті страхувальника - фізичної особи його права та обов’язки за договором страхування переходять до осіб, які одержали забезпечений транспортний засіб у спадщину.
201.4. Якщо страхувальник - юридична особа припиняється і встановлюються його правонаступники, права і обов’язки страхувальника за договором страхування переходять до правонаступника.

Комментарий: теперь, если вы продали автомобиль или сменили его владельца, страховой полис не прекращает свое действие и работает до даты его окончания. Т.е. вы можете продать автомобиль новому владельцу вместе с полисом автогражданки.

Стаття 24. Відшкодування шкоди, пов’язаної з лікуванням потерпілого
24.1. У зв’язку з лікуванням потерпілого відшкодовуються обґрунтовані витрати, які пов’язані з доставкою, розміщенням, утриманням, діагностикою, лікуванням та реабілітацією потерпілого у відповідному закладі охорони здоров’я, медичним піклуванням, лікуванням у домашніх умовах та купівлею лікарських засобів.
Витрати, пов’язані з лікуванням потерпілого в іноземних державах, відшкодовуються, якщо лікування було узгоджено із страховиком чи МТСБУ. Зазначені витрати мають бути підтверджені документально відповідним медичним закладом.
24.2. Мінімальний розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) за шкоду, пов’язану з лікуванням потерпілого, становить 1/30 розміру мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на дату настання страхового випадку, за кожний день лікування, підтверджений відповідним закладом охорони здоров’я, але не більше 120 днів.
24.3. Якщо страховику (МТСБУ) не надані документи, що підтверджують розмір витрат, зазначених у пункті 24.1 цієї статті, або їх документально підтверджений розмір є меншим, ніж мінімальний розмір, визначений відповідно до пункту 24.2 цієї статті, страховик (МТСБУ) здійснює відшкодування у розмірі, визначеному в пункті 24.2 цієї статті

Комментарий: если пострадавшему необходимо лечение, он должен фиксировать все свои расходы на такое лечение, включая покупку медикаментов, услуги сиделки и т.д. На основании подтверждающих расходы документов страховая компания компенсирует их.
Кроме этого, п. 24.2 предусмотрен минимум, который должна компенсировать страховая компания, если нет подтверждающих расходы документов или эти расходы меньше указанного минимума. Он устанавливается в размере 1/30 минимальной заработной платы, которая действует на момент страхового случая. Сейчас это, к примеру, 37,27 грн. в день. Сумма выплаты определяется умножением на количество дней больничного.


Стаття 26. Відшкодування шкоди, пов’язаної із стійкою втратою працездатності потерпілим
26.1. Шкода, пов’язана із стійкою втратою працездатності потерпілим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, відшкодовується у розмірах, визначених відповідно до Цивільного кодексу України.
26.2. Мінімальний розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) за шкоду, пов’язану із стійкою втратою працездатності потерпілим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, становить:
у разі встановлення I групи інвалідності - 36 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку;
у разі встановлення II групи інвалідності - 18 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку;
у разі встановлення III групи інвалідності - 12 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку;
у разі визнання неповнолітньої (малолітньої) особи дитиною-інвалідом - 18 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку.
26.3. Якщо страховику (МТСБУ) не надані документи, що підтверджують розмір шкоди, пов’язаної із стійкою втратою працездатності потерпілим, або цей розмір є меншим, ніж мінімальний розмір, визначений відповідно до пункту 26.2 цієї статті, страховик (МТСБУ) здійснює відшкодування в розмірі, визначеному у пункті 26.2 цієї статті

Комментарий: если пострадавший получил группу инвалидности, страховая компания производит выплату, но не менее установленного лимита. Этот лимит привязан к официальной минимальной заработной плате. Сейчас, например, этот составляет:
1-я группа инвалидности - около 40 000 грн.
2-я группа инвалидности - около 20 000 грн.
3-я группа инвалидности - около 13 000 грн.
В случае признания несовершеннолетнего ребенка инвалидом - около 20 000 грн.
Минимальный лимит выплачивается в случае, если нет документов, подтверждающих ущер, понесенный пострадавшим в результате получения инвалидности.


Стаття 261. Відшкодування моральної шкоди, заподіяної потерпілому
Страховиком (у випадках, передбачених підпунктами “г” і “ґ” пункту 41.1 та підпунктом “в” пункту 41.2 статті 41 цього Закону, - МТСБУ) відшкодовується потерпілому - фізичній особі, який зазнав ушкодження здоров’я під час дорожньо-транспортної пригоди, моральна шкода у розмірі 5 відсотків страхової виплати за шкоду, заподіяну здоров’ю.

Комментарий: п. 22.3 статьи 22 удален и вместо него добавлена эта статья. Она определяет, что моральный ущерб теперь рассчитывается не от лимита по жизни и здоровью, как раньше, а от самого ущерба, нанесенного жизни и здоровью пострадавшего. Например, расходы по лечению пострадавшего составили 30 000 грн. В этом случае он может претендовать на компенсацию морального ущерба в размере 5% от этой суммы, т.е. 1500 грн.

Стаття 27. Шкода, пов’язана із смертю потерпілого
27.1. Страхове відшкодування (регламентна виплата) виплачується, якщо смерть потерпілого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди настала протягом одного року після дорожньо-транспортної пригоди та є прямим наслідком цієї дорожньо-транспортної пригоди.
27.2. Страховик (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) здійснює відшкодування шкоди, заподіяної смертю потерпілого, на умовах, встановлених статтею 1200 Цивільного кодексу України, кожній особі, яка має право на таке відшкодування, рівними частинами. Загальний розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) утриманцям одного померлого не може бути меншим, ніж 36 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на день настання страхового випадку.
27.3. Страховик (у випадках, передбачених підпунктами “г” і “ґ” пункту 41.1 та підпунктом “в” пункту 41.2 статті 41 цього Закону, - МТСБУ) відшкодовує моральну шкоду, заподіяну смертю фізичної особи, її чоловіку (дружині), батькам (усиновлювачам) та дітям (усиновленим). Загальний розмір такого страхового відшкодування (регламентної виплати) цим особам стосовно одного померлого становить 12 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законодавством на день настання страхового випадку, і виплачується рівними частинами.
27.4. Страховик (МТСБУ) здійснює відшкодування особі, яка здійснила витрати на поховання та на спорудження надгробного пам’ятника, за умови надання страховику (МТСБУ) документів, що підтверджують такі витрати, та пред’явлення оригіналу свідоцтва про смерть. Загальний розмір такого відшкодування стосовно одного померлого не може перевищувати 12 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на день настання страхового випадку.
27.5. Відшкодування шкоди, пов’язаної із смертю потерпілого, може бути виплачено у вигляді одноразової виплати. Загальний розмір усіх здійснених страхових відшкодувань (регламентних виплат) за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю однієї особи, не може перевищувати страхову суму за таку шкоду

Комментарий: статья регламентирует выплаты при гибели человека в ДТП. Определены три минимальных лимита:
1. Компенсация лицам-иждивенцам, на которых непосредственно влияет смерть кормильца. Все лица получают компенсацию в равных долях. Общий размер выплаты не может быть меньшим 36 минимальных зарплат или на данный момент 40 248 грн.
2. Компенсация морального ущерба мужу/жене, родителям/усыновителям и детям/усыновленным установлена в размере 12 минимальных заработных плат или 13 416 грн. на данный момент. Это общий лимит, который выплачивается равными частями всем указанным выше лицам.
3. Компенсация расходов на захоронение и сооружение надгробного памятника (при условии предоставления документов, подтверждающих эти расходы, и свидетельства о смерти) не может превышать 12 минимальных заработных плат или 13 416 грн. на данный момент.
Безусловно, когда гибнет близкий нам человек, трудно думать о чем-то кроме утраты и хлопотах по захоронению. Тем не менее, желательно фиксировать все свои расходы по данному процессу, поскольку потом можно получить компенсацию в страховой компании или МТСБУ (в предусмотренных случаях).


п. 30.2 статьи 30 - изложен в новой редакции. п. 30.3 статьи 30 - удален.

Стаття 30. Шкода, пов’язана з фізичним знищенням транспортного засобу
30.1. Транспортний засіб вважається фізично знищеним, якщо його ремонт є технічно неможливим чи економічно необґрунтованим. Ремонт вважається економічно необґрунтованим, якщо передбачені згідно з аварійним сертифікатом (рапортом), звітом (актом) чи висновком про оцінку, виконаним аварійним комісаром, оцінювачем або експертом відповідно до законодавства, витрати на відновлювальний ремонт транспортного засобу перевищують вартість транспортного засобу до дорожньо-транспортної пригоди.
30.2. Якщо транспортний засіб вважається знищеним, його власнику відшкодовується різниця між вартістю транспортного засобу до та після дорожньо-транспортної пригоди, а також витрати на евакуацію транспортного засобу з місця дорожньо-транспортної пригоди.

Комментарий: определяется размер выплаты владельцу ТС в случае его полной гибели - это разница между стоимостью ТС до ДТП и после ДТП (т.е. по сути за минусом остатков), плюс расходы на эвакуацию ТС в случае ДТП.
Полная гибель признается в случае, если ремонт ТС технически невозможен или расходы на его восстановление превышают стоимость ТС до страхового случая. Эти расходы могут быть зафиксированы сертификатом (рапортом), отчетом (актом) или выводом об оценке аварийного комиссара, оценщика или эксперта согласно законодательства.


Стаття 36. Прийняття рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) страховиком та порядок його виплати
36.2. Страховик (МТСБУ) протягом 15 днів з дня узгодження ним розміру страхового відшкодування з особою, яка має право на отримання відшкодування, за наявності документів, зазначених у статті 35 цього Закону, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, але не пізніш як через 90 днів з дня отримання заяви про страхове відшкодування зобов’язаний:
у разі визнання ним вимог заявника обґрунтованими - прийняти рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) та виплатити його. Якщо відшкодування витрат на проведення відновлювального ремонту пошкодженого майна (транспортного засобу) з урахуванням зносу здійснюється безпосередньо на рахунок потерпілої особи (її представника), сума, що відповідає розміру оціненої шкоди, зменшується на суму визначеного відповідно до законодавства податку на додану вартість. При цьому доплата в розмірі, що не перевищує суми податку, здійснюється за умови отримання страховиком (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) документального підтвердження факту оплати проведеного ремонту. Якщо у зв’язку з відсутністю документів, що підтверджують розмір заявленої шкоди, страховик (МТСБУ) не може оцінити її загальний розмір, виплата страхового відшкодування (регламентна виплата) здійснюється у розмірі шкоди, оціненої страховиком (МТСБУ). Страховик має право здійснювати виплати без проведення експертизи (у тому числі шляхом перерахування коштів особам, які надають послуги з ремонту пошкодженого майна), якщо за результатами проведеного ним огляду пошкодженого майна страховик і потерпілий досягли згоди про розмір та спосіб здійснення страхового відшкодування і не наполягають на проведенні оцінки, експертизи пошкодженого майна.

Комментарий: несколько важных моментов для тех, кто получает компенсацию при ДТП:
1. Страховая компания должна осуществить выплату в течение 15 дней с дня, когда она согласовала сумму выплаты с пострадавшим, но не позднее 90 дней с дня подачи заявления на выплату этим пострадавшим. Поэтому обязательно фиксируйте дату подачи заявления на выплату!
2. При выплате возмещения с износом непосредственно потерпевшему (выплата “на руки”) удерживается НДС (да, теперь это закреплено законодательно и не подлежит обсуждению). Доплата НДСа осуществляется в случае предоставления документов о произведенном ремонте.
3. Страховая компания может не заказывать экспертизу, если она согласовала при осмотре сумму и способ выплаты с пострадавшим.


Стаття 38-1. Відповідальність за порушення умов страхування
38-1.1. У разі якщо страховик здійснив страхове відшкодування за шкоду, заподіяну під час використання забезпеченого транспортного засобу, у сфері, що передбачає більше значення коригуючого коефіцієнта, ніж визначено договором страхування, чи з порушенням умов, передбачених пунктом 13.2 статті 13 цього Закону (при укладенні договору страхування із застосуванням такого пункту), то особа, відповідальна за шкоду, заподіяну внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, зобов’язана компенсувати страховику 50 відсотків виплаченого страхового відшкодування.

Комментарий: статья вводит ответственность КЛИЕНТА за неправильное страхование ТС, используемых в такси, а также льготниками без использования корректирующих коэффициентов. Будьте внимательны: даже если кто-то предлагает вам застраховаться на стандартных условиях, чтобы сэкономить, помните, что это потом может стоить вам 50% от суммы выплаты пострадавшему. Игра не стоит свеч.

Стаття 49. Умови здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності
49.3. Для здійснення посередницької діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності страхові агенти зобов’язані зареєструватися в Моторному (транспортному) страховому бюро України у порядку, встановленому Уповноваженим органом за поданням Моторного (транспортного) страхового бюро України.
Кваліфікаційні вимоги до страхових агентів, необхідні для здійснення посередницької діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, встановлюються Уповноваженим органом за поданням МТСБУ.

Комментарий: эта норма предполагает регистрацию страховых агентов, которые занимаются страхованием автогражданки. По идее это должно навести определенный порядок на рынке ОСАГО и усилить контроль за недобросовестными агентами.

Также теперь могут использоваться скидки за страхование парка автомобилей не только для годовых договоров, но и заключенных на меньший срок.

Обратите внимание: изменения к статьям 24, 26, 261, 27, 38-1 вступают в силу 04.02.2013г.
Лошадиные силы продают автомобиль, а крутящий момент выигрывает гонки
#1475586»07-11-2012 22:35изменения к Закону Украины “О страховании.....
+1
Очень полезная информация. Предлагаю "прилепить" тему. А то войдёт в анналы, а как приспичит, так и захлопочешься искать.
"Лучше быть умным и иногда тупить,
чем быть тупым и постоянно умничать" (c)
#1508355»31-01-2013 15:26изменения к Закону Украины “О страховании.....
+0
п. 19.2 статьи 19 о прекращении договора страхования при отчуждении ТС удален. Вместо него добавлена статья 201.

Стаття 201. Чинність договору страхування у разі зміни власника забезпеченого транспортного засобу

201.1. У разі зміни власника забезпеченого транспортного засобу договір страхування зберігає чинність до закінчення строку його дії.
201.2. У разі відчуження забезпеченого транспортного засобу права та обов’язки страхувальника переходять до особи, яка прийняла такий транспортний засіб у свою власність.
201.3. У разі смерті страхувальника - фізичної особи його права та обов’язки за договором страхування переходять до осіб, які одержали забезпечений транспортний засіб у спадщину.
201.4. Якщо страхувальник - юридична особа припиняється і встановлюються його правонаступники, права і обов’язки страхувальника за договором страхування переходять до правонаступника.

Комментарий: теперь, если вы продали автомобиль или сменили его владельца, страховой полис не прекращает свое действие и работает до даты его окончания. Т.е. вы можете продать автомобиль новому владельцу вместе с полисом автогражданки.

а как это "работает"?
застрахована была машина на иванова ии, номер машины хххх
а теперь машина принадлежит петрову пп, с номерным знаком уууу
#1587941»17-09-2013 22:16изменения к Закону Украины “О страховании.....
+0
[quote="trames]
п. 19.2 статьи 19 о прекращении договора страхования при отчуждении ТС удален. Вместо него добавлена статья 201.

Стаття 201. Чинність договору страхування у разі зміни власника забезпеченого транспортного засобу

201.1. У разі зміни власника забезпеченого транспортного засобу договір страхування зберігає чинність до закінчення строку його дії.
201.2. У разі відчуження забезпеченого транспортного засобу права та обов’язки страхувальника переходять до особи, яка прийняла такий транспортний засіб у свою власність.
201.3. У разі смерті страхувальника - фізичної особи його права та обов’язки за договором страхування переходять до осіб, які одержали забезпечений транспортний засіб у спадщину.
201.4. Якщо страхувальник - юридична особа припиняється і встановлюються його правонаступники, права і обов’язки страхувальника за договором страхування переходять до правонаступника.

Комментарий: теперь, если вы продали автомобиль или сменили его владельца, страховой полис не прекращает свое действие и работает до даты его окончания. Т.е. вы можете продать автомобиль новому владельцу вместе с полисом автогражданки.

а как это "работает"?
застрахована была машина на иванова ии, номер машины хххх
а теперь машина принадлежит петрову пп, с номерным знаком уууу[/quote]

Узнавал в моторном бюро, они говорят, что страховка действует до даты указанной в договоре на автомобиль винкод которой указан в договоре страхования  независимо от того менялся хозяин или нет. Страховщики естественно наоборот говорят, что при смене владельца нужно оформлять новую страховку.
#1753416»15-03-2015 19:07изменения к Закону Украины “О страховании.....
+0
ну так вин код же не меняется. более того, раньше машина могла стоять на учете в населенном пункте до 10 тыс человек, после продажи поставлена на учет в Киеве. При это, согласно закона страховка должна так же действовать. А то, что хотят страховщики - это сугубо их хотелка.
#1769100»29-05-2015 09:58изменения к Закону Украины “О страховании.....
+0
Господа "головастики-юристы" подскажите - при выплате по ОСАГО пострадавшему сумма расчитывается с учетом износа транспортного средства или без?

пытался курить  Н А К А З МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ та  ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ N 1335/5/1159  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0724-09/page
но очень быстро впал в кому, откуда и пишу. Shock
Лошадиные силы продают автомобиль, а крутящий момент выигрывает гонки
#1769123»29-05-2015 10:54изменения к Закону Украины “О страховании.....
+1
Androll:Господа "головастики-юристы" подскажите - при выплате по ОСАГО пострадавшему сумма расчитывается с учетом износа транспортного средства или без?

пытался курить  Н А К А З МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ та  ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ N 1335/5/1159  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0724-09/page
но очень быстро впал в кому, откуда и пишу. Shock


Существует методика, которая определяет процедуру расчета нанесенного материального убытка. В ней сказано следующее:
п. 7.38 Коэфициент износа равен 0 если срок эксплуатации автомобиля не больше:
5 лет для отечественного автопрома
7 лет для иномарок
3 года для прицепов, грузовых и т.п.
Но если у автомобиля перепробег (средний годовой можно посчитать пользуясь бюллетнем автотовароведа), если какие-нибудь составляющие автомобиле уже ремонтировались (не менялись, а именно ремонтировались), есть следы ржавчины или есть деформации (не царапины ЛКП а именно деформации) - коэфициент износа применяется. Если автомобиль старше 12 лет. коэфициент износа 0.7, т.е. от стоимости новой детали вам положено только 30%.
Но если вы хотите получить консультацию именно в вашем случае - обращайтесь. ))

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1074-03   -   сама методика.
#1769130»29-05-2015 11:23изменения к Закону Украины “О страховании.....
+0
вобщемта все предельно ясно...
батя со своей 29-летней хондой курит бамбук...  
шикарный закон.  Sad
Лошадиные силы продают автомобиль, а крутящий момент выигрывает гонки
#1769131»29-05-2015 11:29изменения к Закону Украины “О страховании.....
+0
Androll:вобщемта все предельно ясно...
батя со своей 29-летней хондой курит бамбук...  
шикарный закон.  Sad
Да ладно. Мужу год назад побили его РАВ4 1994 года выпуска. Эксперт со страховой написал под замену бампер, крыло, габарит. СК виновника выплатила наличкой, что хватило на новое крыло, бампер, покраску (габарит он взял с моего РАВ4, старый), еще и осталось немного денег. Правда муж сам все запчасти менял...
Секрет безопасного вождения: "Представьте, что права вы забыли дома..."
#1769136»29-05-2015 11:38изменения к Закону Украины “О страховании.....
+0
Баден:
Androll:вобщемта все предельно ясно...
батя со своей 29-летней хондой курит бамбук...  
шикарный закон.  Sad
Да ладно. Мужу год назад побили его РАВ4 1994 года выпуска. Эксперт со страховой написал под замену бампер, крыло, габарит. СК виновника выплатила наличкой, что хватило на новое крыло, бампер, покраску (габарит он взял с моего РАВ4, старый), еще и осталось немного денег. Правда муж сам все запчасти менял...


Совершенно верно.
Как правило все-равно на все хватает. Главное чтобы заплатили. )))) Можно найти на разборке, а что-то не менять а ремонтировать. Обязательно проверьте калькуляцию, она должна быть посчитана на Аудатексе, обратите внимание чтобы там, где указаны запчасти которые меняются, не было снежинок (*) чтобы точно поставили стоимость официальную. Правда конечно бывают замазывают звездочки. ) Так же обязательно к калькуляции должен прилагать контрольный лист где есть информация о ключе, версии ПО, стоимости нормочаса и много другой полезной информации. Ну и напишите мне какая страховая, может я смогу помочь чем-то. (Абсолютно безвозмездно). )))))

Added after 2 minutes:

Androll:вобщемта все предельно ясно...
батя со своей 29-летней хондой курит бамбук...  
шикарный закон.  Sad


Кстати, если был капремонт кузова автомобиля, полная покраска, машина идеал - то износ считается 0.5%. Но доказывать что ремонт был, сложновато. ))
#1769153»29-05-2015 12:12изменения к Закону Украины “О страховании.....
+0
Deemka:
Баден:
Androll:вобщемта все предельно ясно...
батя со своей 29-летней хондой курит бамбук...  
шикарный закон.  Sad
Да ладно. Мужу год назад побили его РАВ4 1994 года выпуска. Эксперт со страховой написал под замену бампер, крыло, габарит. СК виновника выплатила наличкой, что хватило на новое крыло, бампер, покраску (габарит он взял с моего РАВ4, старый), еще и осталось немного денег. Правда муж сам все запчасти менял...


Совершенно верно.
Как правило все-равно на все хватает. Главное чтобы заплатили. )))) Можно найти на разборке, а что-то не менять а ремонтировать. Обязательно проверьте калькуляцию, она должна быть посчитана на Аудатексе, обратите внимание чтобы там, где указаны запчасти которые меняются, не было снежинок (*) чтобы точно поставили стоимость официальную. Правда конечно бывают замазывают звездочки. ) Так же обязательно к калькуляции должен прилагать контрольный лист где есть информация о ключе, версии ПО, стоимости нормочаса и много другой полезной информации. Ну и напишите мне какая страховая, может я смогу помочь чем-то. (Абсолютно безвозмездно). )))))

Added after 2 minutes:

Androll:вобщемта все предельно ясно...
батя со своей 29-летней хондой курит бамбук...  
шикарный закон.  Sad


Кстати, если был капремонт кузова автомобиля, полная покраска, машина идеал - то износ считается 0.5%. Но доказывать что ремонт был, сложновато. ))


страховая "Арсенал".
ДТП не большое, но неприятное. виновник вину свою признал не месте и посыпал голову пеплом. (да и сложно было отрицать разворачиваясь через 2ную сплошную)
У бати "в минус" ушел бампер, поворотник, бачок омывателя, крыло и капот.
На СТО (с лицензией) насчитали 6000 грн: бампер паять, крыло и капот - рихтовка-покраска, поворотник и бачок омывателя под замену.

Страховая открыто рассмеялась в лицо и заявила что от 6000 грн отнимают износ 70%, еще -1000 грн франшиза виновника (от которой он не отказывается!), -20% НДС в итоге на руки - 640 грн.

вопрос - нахрен нужна эта страховка за 1500 грн, если все-равно все чинишь за свой счет.

Машина не новая, но батя держал ее в порядке. 3 года назад был полный капремонт кузова, с разбокой салона/подкапотного, пороги, арки...., но без документов - подтвердить нечем. не гнилая, не ржавая...
Лошадиные силы продают автомобиль, а крутящий момент выигрывает гонки
#1769158»29-05-2015 12:40изменения к Закону Украины “О страховании.....
+0
Androll:
Deemka:
Баден:
Androll:вобщемта все предельно ясно...
батя со своей 29-летней хондой курит бамбук...  
шикарный закон.  Sad
Да ладно. Мужу год назад побили его РАВ4 1994 года выпуска. Эксперт со страховой написал под замену бампер, крыло, габарит. СК виновника выплатила наличкой, что хватило на новое крыло, бампер, покраску (габарит он взял с моего РАВ4, старый), еще и осталось немного денег. Правда муж сам все запчасти менял...


Совершенно верно.
Как правило все-равно на все хватает. Главное чтобы заплатили. )))) Можно найти на разборке, а что-то не менять а ремонтировать. Обязательно проверьте калькуляцию, она должна быть посчитана на Аудатексе, обратите внимание чтобы там, где указаны запчасти которые меняются, не было снежинок (*) чтобы точно поставили стоимость официальную. Правда конечно бывают замазывают звездочки. ) Так же обязательно к калькуляции должен прилагать контрольный лист где есть информация о ключе, версии ПО, стоимости нормочаса и много другой полезной информации. Ну и напишите мне какая страховая, может я смогу помочь чем-то. (Абсолютно безвозмездно). )))))

Added after 2 minutes:

Androll:вобщемта все предельно ясно...
батя со своей 29-летней хондой курит бамбук...  
шикарный закон.  Sad


Кстати, если был капремонт кузова автомобиля, полная покраска, машина идеал - то износ считается 0.5%. Но доказывать что ремонт был, сложновато. ))


страховая "Арсенал".
ДТП не большое, но неприятное. виновник вину свою признал не месте и посыпал голову пеплом. (да и сложно было отрицать разворачиваясь через 2ную сплошную)
У бати "в минус" ушел бампер, поворотник, бачок омывателя, крыло и капот.
На СТО (с лицензией) насчитали 6000 грн: бампер паять, крыло и капот - рихтовка-покраска, поворотник и бачок омывателя под замену.

Страховая открыто рассмеялась в лицо и заявила что от 6000 грн отнимают износ 70%, еще -1000 грн франшиза виновника (от которой он не отказывается!), -20% НДС в итоге на руки - 640 грн.

вопрос - нахрен нужна эта страховка за 1500 грн, если все-равно все чинишь за свой счет.

Машина не новая, но батя держал ее в порядке. 3 года назад был полный капремонт кузова, с разбокой салона/подкапотного, пороги, арки...., но без документов - подтвердить нечем. не гнилая, не ржавая...


Ну в общем-то с самого начала нужно было здесь поинтересоваться. Счет нести не нужно было - пусть считают по аудатексу. Там бы определенно вышло бы больше, т.к. понятия "паять бампер" не существует вообще у завода изготовителя, 30 лет машине или 50. Кроме того, документы можно взять у любого чпшника который на едином налоге. Кроме того, не может быть 70% от 6000 тыс. грн., так как износ считается только на заменяемую деталь, т.е. в вашем случае это бачок и поворотник. Постараюсь найти выход на Арсенал. Кстати какой ремонт крыла? если аж до бачка достало (я правда фото не видел). Попробую узнатЬ, может есть кто из знакомых урегулировщиков в Арсенале.
#1769160»29-05-2015 12:47изменения к Закону Украины “О страховании.....
+0
Deemka:
Ну в общем-то с самого начала нужно было здесь поинтересоваться. Счет нести не нужно было - пусть считают по аудатексу. Там бы определенно вышло бы больше, т.к. понятия "паять бампер" не существует вообще у завода изготовителя, 30 лет машине или 50. Кроме того, документы можно взять у любого чпшника который на едином налоге. Кроме того, не может быть 70% от 6000 тыс. грн., так как износ считается только на заменяемую деталь, т.е. в вашем случае это бачок и поворотник. Постараюсь найти выход на Арсенал. Кстати какой ремонт крыла? если аж до бачка достало (я правда фото не видел). Попробую узнатЬ, может есть кто из знакомых урегулировщиков в Арсенале.


понимаешь в чем вся фигня - о ДТП я узнал когда батя уже начал детали искать. (шифровальщик, блин).
т.е. все это он провернул без меня: оформление ДТП, оценку, поездку на СТО...
поэтому у меня даже фото повреждений нет.
На его машине - бампер сильно выпирает вперед. там же видно и поворотник. видно придавило бачок в момент удара - он лопнул. крыло и капот слегка тронуло (по словам, опять же).
Лошадиные силы продают автомобиль, а крутящий момент выигрывает гонки

Форум : HONDA Финансы и Страхование